โครงงาน เรื่อง อารยธรรมแม่น้ำสินธุ

                                                                     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศสนาและวัฒนธรรม

โครงงานเรื่อง อารยธรรมลุมแม่น้ำสินธุ

ครูประจำกลุ่มสาระ  คุณครู อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู คเชนทร์  กองพิลา

จุดประสงค์การทำโครงงาน

ศึกษาเพื่ออยากรู้เรื่องอารยธรรมแม่น้ำสินธุและเผยแพร่ให้ทุกคนรู้จักอารยธรรมนี้

คำถามประจำโครงงาน

1.บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุอยู่ในประเทศใด

2. มีเมืองสำคัญที่ได้รับการขุดค้นแล้ว 2 แห่ง  ของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุคือ แห่งใด

3.เมืองฮารับปา และโมเหนโจ –ดาโร มีอายุมากี่ปีแล้ว

4.เครื่องปั้นดินเผาระบายสีทำไมถึงเหมือนของมโสโปเตเมีย

5.ลุ่มแม่น้ำสินธุแตกต่างกันอย่างไรกับลุ่มน้ำไทกรีส –ยูเฟรติส

 

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/mahveshkhan/indus-valley-civilization-12978683&#8243; title=”Indus Valley Civilization” target=”_blank”>Indus Valley Civilization</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/mahveshkhan&#8221; target=”_blank”>Roots School System</a></strong> </div>

โฆษณา